You are here

Державні премії України в галузі науки і техніки - 2016. Огляд.

Сильна наука, готовність генерувати нові знання і технології - це запорука самостійного суверенного розвитку будь-якої держави в сучасному світі і, звичайно, України.

 

Сьогодні науці необхідно повернути роль провідного інституту розвитку суспільства та економіки. Забезпечити всі можливості для гідного самореалізації фахівців, що працюють у науковій сфері, щоб вони відчували свою затребуваність і відчували професійну гордість, бо наукові досягнення формують культурний, освітній та інтелектуальний потенціал нації.

За даними дослідження в сучасних умовах до 85% вітчизняного наукового потенціалу використовується для підтримки вже досягнутого науково-технічного рівня економіки, лише незначна частина орієнтована на цілі оновлення на сучасному рівні наукових знань.

Неадекватна фінансова і податкова політика щодо стимулювання науково-технічного розвитку та інноваційної активності, що здійснюється в Україні, є однією з ключових причин законсервованого технологічного відставання (а в деяких галузях деградування) України. За значенням Європейського інноваційного індексу наша держава сьогодні відноситься до нижчої групи - "країн, що йдуть навздогін".

 Проте, і зараз є багато прикладів звершень науковців, що відповідають найвищому рівню світових досягнень, а інколи і визначають його. Мова йде, перш за все, про роботи, яким Указом Президента України присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Нагадаємо, що з метою відзначення видатних творчих досягнень вчених щороку присуджується до 15 Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія). Лауреатами кожної з них можуть стати до 8 осіб.

У 2016 році на здобуття Державних премій до розгляду було прийнято 41 роботу, в т.ч. 35 робіт, які мають відповідний дозвіл для публікації у засобах масової інформації, 6 підручників та 3 роботи, що становлять державну таємницю.

Рис. 1. Співвідношення розглянутих і премійованих робіт за останні 10 років.

Переважну більшість робіт висунуто вченими радами організацій, підпорядкованих Національній академії наук України (34%), та 27% - вищих навчальних закладів України.

Всі представлені роботи, крім тих, що становлять державну таємницю, двічі розглядались спеціалізованими секціями та експертними комісіями Комітету. На пленарному засіданні Комітету 10 жовтня 2016 року після обговорення пропозицій та рекомендацій спеціалізованих секцій шляхом таємного голосування 19 робіт та 2 підручники допущено до участі у конкурсі зі здобуття Державних премій 2016 року.

В листопаді  2016 року відбулося громадське обговорення цих робіт. Відібрані для участі у конкурсі роботи були надіслані до наукових установ, вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, для обговоренняїхвченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами та надання експертного висновку, висловлення пропозицій або зауважень щодо робіт. Протоколи обговорень надіслано до Комітету. Крім того, до Секретаріату Комітету надійшло майже 400відгуків від установ і організацій та відомих вчених, понад 50 – зарубіжних. Висока активність була при обговоренні робіт на офіційному веб-сайті Комітету. На роботи надійшло понад 1400 коментарів від вчених і фахівців.

Підсумкове засідання пленуму Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки відбулося  31 січня 2017 року.

 За поданням Комітету указами Президента України від 7 квітня 2017 року  присуджено 14 Державних премій України в галузі науки і техніки, з них  одну  - за підручник і одну – за роботу, що становить державну таємницю.

Рис. 2. Кількість робіт, представлених до Комітету та премійованих у 2016 році за підпорядкуванням.

Переважна більшість робіт, премійованих у 2016 році, це роботи, представлені установами НАН України. Українські наукові школи зберігають здатність на світовому рівні виконувати дослідження в таких напрямах  як теоретична фізика,  радіофізика міліметрового та субміліметрового діапазону, імунобіотехнологія, дослідження наноструктур та розробка нанотехнологій. Україна володіє потужним, практично унікальним за європейськими мірками, потенціалом матеріалознавчої науки.

Рис. 3. Кількість робіт, представлених до Комітету та премійованих у 2016 році за науковими напрямками.

Серед лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року  7 член-кореспондентів Національної академії наук України.

 Рис. 4 Питома вага науковців, які мають науковий ступінь, у загальній кількості лауреатів.

Лауреатами Державної премії стали відомі фахівці в області математичного моделювання, теорії оптимізації, комп’ютерних інформаційних технологій та штучного інтелекту із визнаних наукових центрів України(автори:Кiсельова О.М., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І), які запропонувалиметоди оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами. Робота включає як фундаментальні наукові результати світового рівня, так і отримані на їх основі численні прикладні розробки, що використовуються при підтримці прийняття рішень, зокрема, в соціально-економічних дослідженнях при математичному моделюванні та визначенні нових закономірностей функціонування як економіки в цілому, так і її окремих складових, а також у ході прийняття управлінських і  державних рішень, у державній безпеці та військових науках, охороні здоров’я, бізнесі, проектуванні складних технічних систем і мереж, комп’ютерних інформаційних технологій.

 

Премійовано надзвичайно творчу і плідну роботу "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок" (автори: Даневич Ф.А., Здесенко Ю.Г., Кобичев В.В., Третяк В.І., Ковтун Г.П., Щербань О.П., Нагорна Л.Л., Тупіцина І.А.), яка пройшла шлях від ідеї, розробки новітніх технологій, створення унікальних пристроїв, їх впровадження до отримання піонерських наукових результатів високого світового рівня.

Авторами на новому рівні чутливості досліджено процеси подвійного бета-розпаду у більш ніж 20 ядрах: ізотопах кальцію, цинку, стронцію, рутенію, молібдену, кадмію, церію, диспрозію, гадолінію, вольфраму, осмію, платини та ртуті, вперше проаналізовано можливості подвійного бета-розпаду бета-активних ядер. Встановлено найбільш жорстоке обмеження на електричний заряд фотону, перевірено виконання принципу Паулі в атомах та атомних ядрах, встановлені найбільш жорсткі обмеження на потік антинейтрино від Сонця та зареєстровані антинейтрино з глибини Землі. Слід відзначити і унікальні розробки з одержання надчистих матеріалів та створення на їх основі нових методів досліджень. Зокрема, розроблено методи низькофонової ядерної спектрометрії, глибокої очистки матеріалів, розроблені нові та вдосконалені існуючі детектори ядерних випромінювань і методи аналізу даних, вперше розроблені і застосовані сцинтилятори із збагачених ізотопів кадмію і молібдену. Це дозволило сформувавши в Україні нову галузь: матеріалознавство радіоактивно чистих матеріалів.

 

 Відзначено високий науковий рівень роботи"Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення" (автори:Галунов М.З., Жмурін П.М., Лебедєв В.М., Бедрик О.І., Ададуров О.Ф.). Створено наукові основи новітніх технології виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів підвищеної прозорості та радіаційної стійкості, що дозволило пластмасовому сцинтилятору стати основою нового детектора для CDF (США), розвитку технології стрипів для розробки координаційно чутливого детектора для експерименту OPERA (Франція), розвитку технології виробництва високоперфорованих тайлів, що стала основою електромагнітного калориметра для експерименту COMPASS (ЦЕРН, Швейцарія).

В результаті створено нові високопродуктивні технології та обладнання для виробництва пластмасових сцинтиляторів, що дозволило розробити унікальні детектори для міжнародних проектів з фізики високих енергій.Інститут сцинтиляційних матеріалів запропонував 22 000 тайлів лише для адронного коллайдера CMS (ЦЕРН, Швейцарія). Значимість роботи підтверджує і економічний ефект, який пов’язано із створеним авторами виробництвом. Роботі притаманні цілеспрямованість і результативність втілення науково-технічних рішень, що базуються на фундаментальних розробках в галузі пластмасових сцинтиляційних матеріалів.

 

Премійовано результати наполегливої співпраці науковців НАН України (Панарін В.Є., Черепова Т.С.),  МОН України (Лобода П.І., Кіндрачук М.В., Тітов В.А., Івщенко Л.Й.) тавиробничників(Коцюба В.Ю., Меркулов В.М.) зароботу "Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування".

Вперше розроблено технології виробництва із армованих металокерамічних та керамічних композитів: порошків; зносо- та жаростійких покриттів газо-термічними, іонно-плазмовими, лазерними методами; деталей складної форми та великих розмірів методами пластичної деформації та алмазного вигладжування поверхні з накладанням ультразвукових коливань; елементів композиційної броні для захисту людини та техніки.

Впровадження результатів дослідження дозволило підвищити зносостійкість деталей сучасної техніки в 6-40 разів, зменшити енергетичні витрати, матеріальні ресурси, шкідливі викиди в атмосферу та продовжити термін безперервної експлуатації деталей та агрегатів (наприклад ГТД літака «Мрія» - в 6 разів), що працюють в жорстких умовах одночасної дії високих температур (800-1100оС), абразивного зношування та газової корозії і виключають необхідність імпорту закордонних аналогів. Нове покоління керамічних та металокерамічних матеріалів, здатних працювати без деградації структури та властивостей до температури 1600оС і більше, є основою для вдосконалення та створення нових видів озброєнь та військової техніки.

Економічний ефект від впровадження складає 8,2 млрд. грн.

 

Авторським колективом(Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., Пономаренко А.І., Ільченко М.В.) на базіпублічного акціонерного товариства НВО "Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського" створено "Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки", який призначений для автоматичного наведення блока озброєння у горизонтальній і вертикальній площинах при стрільбі по наземних і повітряних цілях, швидко маневруючи на знижених швидкостях при стрільбі. Уперше в Україні створено повний цикл розробки, випробування, серійного виробництва комплексу наведення та стабілізації озброєння, що дозволило розв’язати актуальну проблему підвищення боєготовності зазначеної техніки.

Використано компоненти та вузли, виготовлені в Україні, мінімізовано закордонні постачання. Забезпечено переваги перед закордонними аналогами – більшу у 2 рази точність та меншу у 2,5 рази вартість, досягнуто високий коефіцієнт корисної дії системи, який становить 67%.

Розроблено і впроваджено в Україні та за кордоном 250 нових комплексів, в т.ч. в зоні АТО у складі БТР-4 понад 100 нових комплексів стабілізаторів озброєння.

 

Відзначено роботу"Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем" (автори: Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М.). Авторами розроблено та реалізовано у радіоелектронних системах, приладах та технологіях багатофункціональні, багатоелементні та багаторезонансні випромінюючі структури, комбіновані магнітоелектричні структури і антенні решітки, які працюють при різних режимах їх збудження гармонічними, широкосмуговими та нестаціонарними полями. Для формування заданих імпульсних полів створено антенні решітки з антен великого струму, диференційні антенні системи, що дозволило отримати унікальні за точністю та швидкістю георадари. На їх основі реалізовано вимірювальні комплекси та створено новітню технологію неруйнівного контролю виробів з полімерних композиційних матеріалів ракетно-космічної техніки, включаючи багатофункціональні покриття. Сукупність строгих методів і математичних моделей обчислювальної електродинаміки, реалізовані в роботі, забезпечують світовий рівень проектування новітніх за технічними характеристиками високоефективних електродинамічних структур.

 

Питання підвищення енергоефективності джерел освітлення є дуже актуальним. Особливо це стосується джерел освітлення великої потужності, які використовуються для освітлення доріг та великих будівель.Метою роботи (автори: Сорокін В.М., Рибалочка А.В., Корнага В.І., Готра З.Ю., Мартіросова В.Г., Пастух І.І., Щиренко В.В., Нікітський Г.І.) є вирішення важливої науково-технічної проблеми зі створення і організації виробництва енергоефективних світлодіодних освітлювальних системширокої номенклатури, впровадження їх у різні галузі господарства України для суттєвого зменшення витрат електроенергії на освітлення, підвищення його якості, зниження рівня забруднення навколишнього середовища. Створено фізико-технологічні основи побудови нових мікро- та нано- світловипромінювальних структур, сучасних матеріалів, електронних систем керування оптичними параметрами світлового потоку та методи діагностики освітлювальних приладів для промислового виробництва світлодіодних освітлювальних систем.

Організовано виробництво української високоефективної світлотехнічної продукції, що дозволило впровадити освітлювальні системи на 85 соціально значущих об’єктах України та отримати економію електроенергії від впровадження близько 42 млн. кВт∙год.

 

Для економіки та промисловості України вкрай важливим є здобуття енергетичної незалежності, що сприятиме її сталому розвитку. Творчим колективом (Блюсс Б.О., Бондаренко Г.А., Жарков П.Є., Кирик Г.В., Лях М.М., Шевченко В.Г.) вирішується актуальна проблема для нашої держави – «Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління».

 Авторами встановлено закономірності зміни параметрів робочих процесів теплообмінних апаратів компресорних установок, режимних параметрів їх роботи в умовах шахтних пневмомереж, надійності вузлів і блоків компресорних машин, які працюють на вугільних шахтах, об’єктах нафтової та газової промисловості. Створені технології та способи використання компресорного устаткування нового покоління перевищують кращі вітчизняні та зарубіжні аналоги. Застосування способу гасіння підземних пожеж азотом, забезпечило збереження устаткування і ліквідацію втрат у видобутку вугілля, при цьому було збережено більше 1000 робочих місць. Економічний ефект, отриманий за рахунок зниження емісії метану в атмосферу, реалізації положень Кіотського протоколу за 6 років використання способу утилізації метану склав близько 20 млн. грн.

 

На сьогоднішній день однією із глобальних задач сучасної теоретичної та клінічної онкології є вивчення фундаментальних механізмів розвитку злоякісних пухлин та розроблення персоніфікованого підходу до тактики ведення пацієнтів з метою підвищення ефективності лікування онкологічних захворювань. Одним із таких методів є застосування другого покоління протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів у комплексному лікуванні пацієнтів із злоякісними новоутвореннями.Авторським колективом (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.) з Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України в премійованій роботі "Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму" запропоновано оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин. Ефективність таких вакцин підтверджено експериментально, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії є достовірне підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих.

 

Ще Гіпократ писав, що "Медицина – це додавання та віднімання: додавання того, чого не вистачає, а віднімання всього того, що зайве". Еферентна терапія – напрямок терапії, що полягає у виведенні з організму токсичних речовин екзо- або ендогенного походження. За результатами фундаментальних досліджень теорії біологічної активності нанорозмірних кремнеземів, теорії міжфазних явищ за участю наноструктурованих рідиннауковцями НАН України та МОЗ України (Туров В.В., Мороз В.М., Луцюк М.Б., Штатько О.І., Пипа Л.В., Бондар С.А., Бондарчук О.І., Вільцанюк О.А) створено засоби та технології еферентної терапії на основі нанокремнезему. Виявлено антидіарейну, антитоксичну, гіполіпідемічну, імунокоригуючу, ранозагоюючу та гемостатичну дію лікарських засобів, створених на основі нанокремнезему, який здатний швидко, міцно та у великих кількостях фіксувати на своїй поверхні субстанції білкової природи, мікроорганізми, воду, а також позитивно заряджені низькомолекулярні речовини, у тому числі медіатори алергії та запалення.

 Створено ефективні препарати для ентеральної та аплікаційної сорбції - Полісорб, Полісорб МП, Силлард, Силлард П, Силікс, Атоксіл, які широко використовуються в медичній практиці України та інших країн (РФ, Білорусь, Казахстан, Литва) для лікування діарей, ендотоксемій, вірусного гепатиту, гнійно- запальних процесів тощо за моно- та комплексної терапії.

 

Лейкози є однією з найактуальніших проблем патології людей та тварин, і проблема успішної боротьби з інфекційним захворюванням обумовлюється наявністю високоспецифічного діагностичного засобу для своєчасного виявлення захворювання та стратегії його ліквідації при мінімізації витрат на проведення оздоровчої програми. Саме цим характеризується внесок науковців (Бащенко М.І., Бусол В.О., Мандигра М.С., Достоєвський П.П., Горбатенко С.К., Коваленко Л.В., Ярчук Б.М., Шваюн І.В.) у питання розробки діагностичного засобу для виявлення інфікованих вірусом лейкозу тварин та розробки системи ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худобиу тваринництві України.Впровадження широкомасштабних ветеринарно-зоотехнічних заходів дало можливість знизити чисельність неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби тваринницьких господарств в Україні з більш як 6000 у середині минулого сторіччя до 5 поодиноких пунктів у окремих областях сьогодні. Авторами створено набір для діагностики захворювання в реакції імунодифузії, який широко застосовується у діагностичних лабораторіях ветеринарної медицини України.

Досягнуто інтегральну ефективність широкомасштабного використання системи а саме: ліквідація епізоотії лейкозу в Україні, збереження генофонду високопродуктивних корів, підвищення якості і безпечності молока та м’яса, а також значного економічного ефекту, який становить 13,8 грн. на 1 грн. затрат

 

Премійована«Енциклопедія історії України», яка єрезультатом багаторічної роботи багатьох істориків-професіоналів з різних міст України. Провідними науковцями Інституту історії України НАН України(Боряк Г.В., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В., Гуржій О.І., Зашкільняк Л.О., Лисенко О.Є., Рубльов О.С., Юркова О.В.) на основі багатоцільової евристики виявлено, проаналізовано, систематизовано, розроблено та представлено інтелектуальний та інформаційно-довідковий ресурс — словниковий компендіум соціогуманітарних знань з історії України у форматі універсальної фахової енциклопедії.  Енциклопедія відображає в повній мірі різні етапи історії України. Біографічні довідки в енциклопедії репрезентують широке коло діячів культури, мистецтва, історії, військових та багатьох інших.Авторами створено потужний інтелектуальний і довідково-інформаційний ресурс, який дозволяє суттєво інтенсифікувати циркуляцію наукової інформації з історії України та забезпечити широкий діапазон академічних, дидактичних, культурно-просвітницьких і популяризаторських потреб у царині національної соціогуманітаристики.

 

У зв'язку з активним розвитком фармацевтичної промисловості перед вищим навчальним закладом стоїть непросте завдання підготувати висококваліфікованих, компетентних фахівців і підручник "Фармакологія" (автори:Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л.І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М.) в повному обсязі відповідає викликам часу. Підручник містить базові теоретичні положення фармакології з урахуванням професійної спрямованості та специфіки надання медичної допомоги.

Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами, відрізняється оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладеного, наочною ілюстрацією, високим поліграфічним рівнем видання. Це дозволяє за достатньо короткий час навчання засвоїти об'ємний і складний матеріал дисципліни.

Підручник відповідає інноваційним методикам, що підтверджено результатами міжнародних освітніх форумів та виставок (гран-прі, медалі, дипломи), і є гідним внеском в удосконалення педагогічних методик викладання фармакології у вищій медичній школі України.

Share: