Офіційний веб сайт

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

  1. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів.

 Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження.

Присуджуються 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України терміном на два роки.

2. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх призначення покладається на колегії міністерств і президії національних галузевих академій наук, яким виділена відповідна кількість стипендій.

 Розподіл стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених затверджується президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 

Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 квітня та до 1 жовтня, про що не пізніше, ніж за три місяці повідомляються за підпорядкуванням наукові установи, організації і вищі навчальні заклади.

Підведення підсумків конкурсів та прийняття рекомендацій щодо призначення стипендій відбувається на засіданнях колегій міністерств, президій національних галузевих академій наук.

3. Для попереднього підведення підсумків конкурсів колегіями міністерств та президіями національних галузевих академій наук створюються стипендіальні комісії, які здійснюють експертну оцінку наукових досягнень претендентів та таємним голосуванням приймають проект  рішення про призначення стипендій.

4. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їхньої основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів міністерств та національних галузевих академій наук за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

5. Організація, яка висунула кандидата на здобуття стипендії, надсилає за підпорядкуванням до колегії міністерства або президії національної галузевої академії наук у двох примірниках такі документи:

5.1. Лист-подання, у якому відзначаються наукові досягнення кандидата в стипендіати, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка представляє стипендіата і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

5.2. Витяг з протоколу засідання вченої /наукової, науково-технічної, технічної/ ради про висунення кандидата на здобуття, стипендії з відображенням результатів таємного голосування, завірений підписами та печаткою.

5.3. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації: прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, повна назва організації, де він працює /навчається/, посада, для аспірантів - рік навчання, вчена ступінь, звання /час присудження/, повна домашня та службова адреси, телефони.

5.4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації.  Копії найважливіших /не більше 3-х/ праць за час наукової діяльності /для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту/;

5.5. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого ученого.

Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки написи:

на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України;

назва міністерства, відомства чи національної академії наук України;

повна назва організації, де працює /навчається/ кандидат у стипендіати;

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження кандидата в стипендіати.

Крім того, кожному  претенденту необхідно надати Згоду на збір та обробку персональних даних.

ЗГОДА

6. Після конкурсного розгляду колегії міністерств та президії  національних академій наук, двічі на рік /до 25 квітня і до 25 жовтня / передають Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки наступні документи:

а/ лист-подання, у якому підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій. Обов'язково вказується кількість учасників конкурсу, критерії оцінки претендентів, рекомендованих для призначення стипендій, мотивовані пропозиції щодо збільшення /зменшення/ у подальшому кількості стипендій, передбачених розподілом міністерству чи   національній  галузевій академії наук;

б/ постанову колегії міністерства або президії  національної галузевої академії наук України про рекомендацію щодо призначення стипендій на існуючі вакансії. У додатку до постанови вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кожного кандидата, дата  народження, вчений ступінь, посада кандидата, повна назва організації де він працює та банківські реквізити для перерахування стипендії;

в/ перший примірник документів, указаних у пункті 5 цих "Умов", на кожного кандидата, рекомендованого на стипендію.

 7. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що висувала стипендіата, погодженим з відповідним міністерством або відповідною національною галузевою академією наук.

 

8. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи, організації, вищого навчального закладу, де працює (навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати до відповідного міністерства або президії відповідної національної галузевої академії наук. Колегії міністерств та президії національних академій наук, двічі на рік /до 25 квітня і до 25 жовтня / передають Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки свої рекомендації щодо подовження виплати стипендій.