Офіційний веб сайт

постанова РМ УРСР № 96 від 31.03.1989

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Ради Міністрів УРСР

від  31 березня 1989 року № 96

 

 

СКЛАД

Комітету по Державних преміях Української РСР

в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР


 

 

Президія

 

1

ПАТОН Борис Євгенович             

Голова Комітету,  президент    Академії наук, академік (електрозварювання)

2

ПАРХОМЕНКО Володимир Дмитрович

 Заступник голови Комітету,

Міністр вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, доктор технічних наук (хімічна технологія неорганічних речовин)

3

ПІЧКО Андрій Федорович             

Вчений секретар Комітету,

кандидат    технічних     наук   (технологія машинобудування)

4

АНТОНОВ Віктор Іванович

перший заступник Голови Держплану УРСР, кандидат технічних наук (конструювання  і технологія виробництва радіоапаратури)

5

БАР'ЯХТАР Віктор Григорович      

академік-секретар Відділення фізики і астрономії Академії наук УРСР,                                   академік   (фізика   твердого                                   тіла)

6

ЗЛОБІН Геннадій Карпович

Голова Держбуду УРСР (шахтобудування)

7

КУХАР Валерій Павлович

віце-президент Академії наук УРСР, академік АН УРСР /органічна хімія/

8

ЛУКІНОВ Іван Іларіонович

віце-президент Академії наук УРСР, академік /економіка

сільського господарства/

9

МИХАЛЄВИЧ Володимир Сергійович   

директор Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Академії наук УРСР, академік /економічна кібернетика/

10

РОМАНЕНКО Анатолій Юхимович

Міністр охорони здоров’я УРСР, член-кореспондент AМН СРСР /медична радіологія/

11

СОЗІНОВ Олексій Олексійович      

голова Президії Південного відділення ВАСГНІЛ, академік АН УРСР (генетика)


 

 

Члени Комітету:

 

 

прізвище, ім'я та по батькові

посада та вчене  звання

1.     

АНДРОНАТІ Сергій Андрійович

голова Південного наукового центру Академії наук УРСР, академік АН УРСР /біоорганічна хімія/

2.     

АНТИПОВ Владислав Андрійович

генеральний директор науково-виробничого об єднання "Автоматгірмаш", кандидат технічних наук /розробка корисних копалин/

3.     

БАБИЧЕВ Федір Семенович

радник Президії Академії наук УРСР, академік АН УРСР /органічна хімія/

4.     

БАЛАБУЄВ Петро Васильович

генеральний конструктор /літакобудування/

5.     

БЄЛЯЄВ Володимир Васильович

начальник технічного управління Міністерства енергетики і електрифікації УРСР /енергетика/

6.     

БІДНИЙ Олександр Андрійович

генеральний директор Київського верстатобудівного виробничого об єднання /верстатобудуван­ня/

7.     

БРОДІН Михайло Семенович

директор Інституту фізики Академії наук УРСР, академік АН УРСР /фізика твердого тіла/

8.     

ВІЛЬСЬКИЙ Володимир Васильович

перший заступник Міністра легкої промисловості УРСР /машини і апарати легкої промисловості)

9.     

ВОРОНКО Олександр Олександрович

генеральний директор Сумського машинобудівного науково-вироб­ничого об'єднання Імені М.В. Фрунзе /хімічне машинобудуван­ня/

10.        

ГАССАНОВ Лев Гассанович

директор науково-дослідного інституту "Сатурн", доктор технічних наук /кріогенна електроніка/

11.        

ГЛЕБА Юрій Юрійович

заступник директора Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного

Академії наук УРСР, академік АН УРСР /клітинна інженерія рослин/

12.        

ГУЛИЙ Іван Степанович

ректор Київського технологіч­ного Інституту харчової про­мисловості, доктор технічних наук (загальна теплотехніка)

13.        

ДЕНИСЕНКО Олексій Григорович

заступник голови Держагропрому УРСР /агрономія/

14.        

ДОРОГУНЦОВ Сергій Іванович

голова Ради по вивченню продуктивних сил Української РСР Академії наук УРСР, доктор економічних наук /економіка/

15.        

ДУБРОВА Євген Петрович

директор Науково-дослідного інституту автоматизованих систем планування і управління в будівництві Держбуду УРСР, кандидат технічних наук /мости і тунелі/

16.        

ЄФРЕМОВ Ернест Іванович

заступник директора Інституту геотехнічної механіки Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /механіка, геодинаміка вибуху/

17.        

ЗАЛЮБОВСЬКИЙ Ілля Іванович

проректор Харківського державного університету імені О.М.Горького, член-кореспондент АН УРСР /фізика атомного ядра/

18.        

ЗАПОЛЬСЬКИЙ Михайло Антонович

секретар Української республіканської ради професійних спілок /технологія органічних речовин/

19.        

ЗАРИЦЬКИЙ Олександр Ілліч

перший заступник начальника Українського головного координаційно-геологічного управління "Укргеологія" Міністерства гео-Л9ГІЇ СРСР, кандидат геолого-мінералогічних наук /геологія/

20.        

ЗБОРЩИК Михайло Павлович

проректор Донецького політехнічного Інституту, доктор технічних наук /розробка родо­вищ корисних копалин/

21.        

ЗВЯГІН Анатолій Іларіонович

директор Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /експериментальна фізика
твердого тіла/

22.        

КАБЛУКОВ Віктор Агапійович

ректор Дніпропетровського інституту інженерів залізнич­ного транспорту, кандидат технічних наук /залізничний транспорт/

23.        

КОНДУФОР Юрій Юрійович

директор Інституту історії Академії наук УРСР, академік АН УРСР /історія СРСР/

24.        

КОРОТКЕВИЧ

Анатолій Андрійович

перший заступник Міністра будівництва УРСР /промислове і цивільне будівництво/

25.        

КОСТЮК Всеволод Іванович

заступник Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, доктор технічних наук /технічна кібернетика/

26.        

КОСТЮК Платон Григорович

директор Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Академії наук УРСР, академік /фізіоло­гія людини і тварин/

27.        

КУЗЯРА Володимир Йосипович

генеральний директор виробни­чого об’єднання "Макіїв-вугілля" /розробка корисних копалин/

28.        

КУРАС Іван Федорович

академік-секретар Відділення історії, філософії та права Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /історія КПРС/

29.        

ЛИТВИНЕНКО Леонід Миколайович 

директор Радіоастрономічного інституту Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /радіофізика і радіоастрономія/

30.        

ЛІСОВИЙ Михайло Павлович

директор Українського науково-дослідного Інституту захисту рослин, член-кореспондент ВАСГНІЛ /захист рослин/

31.        

МАТВЄЄВ Михайло Тимофійович

директор Головного науково-дослідного і інформаційно-обчислювального центру Держплану УРСР, доктор економічних наук /економічна кібернетика/

32.        

МАЦУКА Геннадій Харлампійович

академік-секретар Відділення біохімії/ фізіології і теоре­тичної медицини, академік АН УРСР /молекулярна біологія, генетика/

33.        

МЕЛЬНИЧУК Дмитро Олексійович

ректор Української сільсько­господарської академії, доктор біологічних наук /біохімія/

34.        

МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Юрій Олексійович 

академік-секретар Відділення математики Академії наук УРСР, академік /математична фізика/

35.        

МОВЧАН Борис Олексійович

завідуючий відділом Інституту електрозварювання імені   Є.О.Патона Академії наук УРСР, академік АН УРСР /фізична хімія металів/

36.        

МОРГУН Володимир Васильович

директор Інституту фізіології рослин і генетики Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР (генетика)

37.        

МОРОЗ Борис Іванович

начальник технічного управління Міністерства промисловості будівельних матеріа­лів УРСР, кандидат технічних наук /хімія і технологія в’яжучих матеріалів/

38.        

НАХОДКІН Микола Григорович

декан радіофізичного факуль­тету Київського державного університету імені Т.Г.Шев­ченка, член-кореспондент АН УРСР /фізична електроніка/

39.        

НЕПОКУПНИЙ Анатолій Павлович

завідуючий відділом Ін­ституту мовознавства іме­ні О.О.Потебні Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /мовознавст­во, германістика/

40.        

НІКІФОРОВ Леонард Львович

генеральний директор науково-виробничого об’єднання імені С.П.Корольова /електроприладобудування/

41.        

НОВИКОВ Микола Васильович

директор Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР, академік АН УРСР /матеріало­знавство/

42.        

ПАЛАМАРЧУК Катерина Степанівна

головний лікар Київської клінічної лікарні № 14 імені Жовтневої революції, кандидат медичних наук /організація охорони здоров’я/

43.        

ПАНФІЛОВ Іван Павлович

ректор Одеського електротехніч­ного інституту зв’язку імені О.С.Попова, доктор технічних наук /зв’язок/

44.        

ПАХОМОВ Юрій Миколайович

академік-секретар Відділення економіки Академії наук УРСР, академік АН УРСР /політична економія/

45.        

ПИЛЮШЕНКО Віталій Лаврентійович

директор Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР, доктор техніч­них наук /металургія чавуну/

46.        

ПІДСТРИГАЙ Ярослав Степанович

голова Західного наукового центру Академії наук УРСР, академік АН УРСР /механіка/

47.        

ПОГОРІЛИЙ Леонід Володимирович

директор Всесоюзного науково-дослідного інституту по випро­буванню машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва, академік ВАСПШ /механізація сільського господарства/

48.        

ПОНОМАРЕНКО Микола Захарович

начальник Українського республіканського управління Держ­стандарту СРСР /машини і апарати хімічних виробництв/

49.        

ПОХОДЕНКО Віталій Дмитрович

академік-секретар Відділення хімії і хімічної технології Академії наук УРСР, академік АН УРСР /фізична хімія/

50.        

ПОХОДНЯ Ігор Костянтинович

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства Академії наук УРСР, академік АН УРСР /металургія, технологія металів/

51.        

ПРІСНЯКОВ Володимир Федорович

ректор Дніпропетровського дер­жавного університету імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, член-кореспондент АН УРСР /прикладна механіка/

52.        

РАХАНСЬКИЙ Анатолій Варфоломійович

начальник відділу Держплану УРСР /машини і апарати харчових виробництв/

53.        

РЕВА Віталій Михайлович

перший заступник Міністра транспорту УРСР /автомобільний транспорт/

54.        

РОДІН Петро Родіонович

завідуючий кафедрою Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, член-кореспондент АН УРСР /обробка металів/

55.        

РУДИЧ Фелікс Михайлович

директор Інституту історії партії при ЦК Компартії України філіалу Інституту марксизму-ленінізму при Щ КПРС, доктор філософських наук /філософія/

56.        

РУСАНІВСЬКИЙ Віталій Макарович

академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтво­знавства Академії наук УРСР, академік АН УРСР /мовознавство/

57.        

САЙКО Віктор Федорович

директор Українського науково-дослідного Інституту землероб­ства, член-кореспондент ВАСГНІЛ /загальне землеробство/

58.        

СКОК Володимир Іванович

віце-президент Академії наук УРСР, академік /фізіологія, медицина/

59.        

СКРИПНИК Ігор Володимирович

директор Інституту прикладної математики і механіки Академії наук УРСР, академік АН УРСР /математика/

60.        

СКУРИХІН Володимир Ілліч

заступник директора Інституту кібернетики Імені В.М.Глушкова Академії наук УРСР, академік АН УРСР /системотехніка, теорія систем/

61.        

СМИРНОВ Валерій Веніамінович

директор Інституту мікробіо­логії і вірусології імені Д.К.Заболотного Академії наук УРСР, академік АН УРСР /вірусологія і мікробіологія/

62.        

СТАРОСТЕЖО Віталій Іванович

академік-секретар Відділення наук про Землю Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /геологія, геофізика/

63.        

СТОГНІЙ Борис Сергійович

головний вчений секретар Президії Академії наук УРСР, член кореспондент АН УРСР /управління в електричних системах/

64.        

ТАРАН-ЖОВНІР Юрій Миколайович

ректор Дніпропетровського металургійного інституту, академік АН УРСР /метало­знавство/

65.        

ТАЦІЙ Василь Якович

ректор Харківського юри­дичного інституту, доктор юридичних наук /правознав­ство/

66.        

ТЕРНОВИЙ Костянтин Сергійович

заступник Міністра охорони здоров’я УРСР, академік АН УРСР /патофізіологія, травматоло­гія/

67.        

ТОЛОЧКО Петро Петрович

 

директор Інституту археоло­гії Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /археологія/

68.        

ТОНКАЛЬ Володимир Юхимович

директор Інституту проблем енергозбереження Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /силові напівпровідни­кові перетворювачі/

69.        

ТРЕФІЛОВ Віктор Іванович

 

віце-президент Академії наук УРСР, академік /фізика міцності/

70.        

ТРОЩЕНКО Валерій Трохимович

академік-секретар Відділення механіки Академії наук УРСР, академік АН УРСР /будівельна механіка/

71.        

ТУГАЙ Анатолій Михайлович

ректор Київського інженерно-будівельного інституту, кандидат технічних наук /водопостачання і каналізація/

72.        

ХАБЕР Микола Васильович

головний інженер Калуського виробничого об’єднання "Хлор­вініл" імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, кандидат хімічних наук /нафтохімія/

73.        

ЧЕКУНОВ Анатолій Васильович

директор Інституту геофізики імені С.І.Субботіна Академії наук УРСР, академік АН УРСР /геологія, геофізика/

74.        

ЧУМАЧЕНКО Микола Григорович

голова Донецького наукового центру Академії наук УРСР, академік АН УРСР /економіка/

75.        

ШЕСТОПАЛОВ В’ячеслав Михайлович

заступник директора Інституту геологічних наук Академії наук УРСР, член-кореспондент АН УРСР /гідрогеологія, охорона навколишнього середо­вища/

76.        

ШИДЛОВСЬКИЙ Анатолій Корнійович

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики Академії наук УРСР, академік АН УРСР /енергомашино­будування/

77.        

ШИНКАРУК Володимир Іларіонович

голова правління товариства "Знання" Української РСР, член-кореспондент АН СРСР /філософія/

78.        

ЩЕРБАК Микола Петрович

директор Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР, академік АНУРСР /геохімія/

79.        

ЯЦКІВ Ярослав Степанович

директор Головної астрономічної обсерваторії Академії наук УРСР, академік АН УРСР /астрономія/

 

 

     Прем'єр-міністр України                       Л.КУЧМА

 

              Міністр

     Кабінету Міністрів України                    В.ПУСТОВОЙТЕНКО