Офіційний веб сайт

Державні премії України в галузі науки і техніки 2015 року (огляд)

Збереження та відновлення науки –

запорука розвитку України  як передової держави.

 

Сьогодні весь світ відчуває швидке зростання ролі інновацій, нових знань, творчих досягнень, що в підсумку перетворюється на рушійну силу соціального й економічного розвитку суспільства.

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, заохочуючи на загальнодержавному рівні вчених і фахівців за значний внесок у розвиток науки і техніки, відбираючи найкращі наукові роботи, які є гордістю України, акцентує увагу соціуму на визначних здобутках, які необхідно інтенсивніше впроваджувати в національну економіку.

 За поданням Комітету Указом Президента України №440/2016 від 11 жовтня 2016 року премійовано 13 робіт і підручник з 64 робіт, які розглядалися  в Комітеті.

 

Відзначено фундаментальні дослідження широкого кола наукових і науково-технічних проблем, що стосуються питань сучасної динаміки матеріалів та елементів конструкцій (автори: Бабич С.Ю., Барняк М.Я., Григоренко О.Я., Книш В.В., Ковальчук П.С., Луговий П.З., Мейш В.Ф., Рущицький Я.Я.) вциклі наукових праць"Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій". Результати досліджень мають важливе значення для розробки теоретичних та експериментальних основ проведення вимірювань, виготовлення дослідного обладнання і проведення випробувань, що підтверджено 26 патентами, з яких 2 патенти США, 1- Канади.

 

Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"(автори:Гомонай О.В., Гречнєв Г.Є., Звягін А.А., Карбівський В.Л., Колесніченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А.) є вагомим внеском в розвиток одного з важливих напрямків в сучасній фізиці конденсованого стану - дослідження функціональних властивостей металовмісних матеріалів та структур на їх основі.Автори з'ясовують фізичні принципи та механізми формування електронних надструктур, встановлюють конкретні фактори, що впливають на їхнє утворення. Одержано високовпорядковані моношарові плівки з керованими поверхневими властивостями, запропоновано матеріали для ефективного видалення радіонуклідів з водних розчинів. Вражаючим є і список публікацій авторів та їх високий рейтинг (понад 4100 посилань (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 35).  

 

Важливим результатом роботи  "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення" (автори:Рагуля А.В., Уварова І.В., Куліков Л.М., Іващенко О.А., Притула І.М., Васильків О.О., Малюкін Ю.В., Масалов А.О., Константінова Т.Є., Даніленко І.А.)  є по суті започаткування наноіндустрії в Україні - створення і застосування дослідно-промислових технологій виробництва нанорозмірних порошків різних речовин та технологій, отримання з цих порошків виробів пасивної електроніки, конструкційної кераміки, кераміки для лазерної техніки, імплантатів та біомедичних засобів і носіїв ліків.  Робота є особливо актуальною в умовах сьогодення, адже вона присвячена розробці композитних матеріалів із контрольованим виділенням лікарських речовин при лікуванні різних патологічних станів та  раневих процесів. 

 

Премійовано  авторський колектив (Василевський Є. Т., Іщук В.П., Кудрявцев В.О., Подгребельний М.С., Попов В.В., Потапенко П.В, Проценко Г.Б., Сидоров .С., Федоров С.І., Філічев О.В.) Державного підприємства "Антонов" за розробку, побудову та впровадження в експлуатацію сімейства літаків АН-148-100/АН-158.Українськими фахівцями створено сімейство конкурентоспроможних високоекономічних реактивних регіональних пасажирських літаків нового покоління, які за своїми техніко-експлуатаційними характеристиками знаходяться на рівні кращих сучасних закордонних аналогів, а по ряду показників і переважають їх. Аеродинамічна компоновка пасажирського літака-високоплана Ан-148-100 забезпечує крейсерський політ зі швидкістю до 870км/год, високий рівень комфорту для пасажирів  та  можливість  його експлуатації на аеродромах зі слабопідготовленими та ґрунтовими злітно-посадковими смугами.

 

Відзначено результати досліджень в Антарктиці за 20 років від початку діяльності України на льодовому континенті (цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці", автори: Бахмутов В.Г., Глотов В.М., Греку Р.Х., Єгорова Т.П., Корчагін І.М., Залізовський А.В., Колосков О.В., Максимчук В.Ю., Проненко В.О., Третяк К.Р.).

Комплексний підхід, що об’єднав фахівців з геології, геофізики, геодезії, радіофізики, електромагнетизму та приладобудування, дозволив з єдиних позицій дослідити широке коло проблем природознавчих наук на унікальному природному полігоні Української антарктичної станції "Академік Вернадський".Відпрацьована на акваторії західної Антарктики методика практичного застосування мобільних методів електромагнітного зондування дозволила виділити нові перспективні ділянки щодо розробки покладів вуглеводнів. За цієї технологією на території України було виявлено понад трьох десятків ділянок, перспективних на родовища нафти і газу.

 

В роботі "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення"(автори: Михальський В.М., Загірняк М.В., Клепіков В.Б., Пересада С.М., Садовой О.В., Шаповал І.А., Замятін В.В., Андрійченко С.О., Воробейчик О.С.) вирішено актуальну науково-технічну проблему підвищення енергоефективності галузей економіки України шляхом впровадження електромеханічних систем з векторно-керованими електроприводами змінного струму. Спроектовано та налагоджено серійне виробництво регульованих електроприводів для електромеханічних систем, які  за своїми характеристиками не поступаються кращим світовим зразкам, а за показниками точності відпрацювання механічних координат без їх вимірювання та діапазону регулювання перевищують їх. Отримано значний економічний ефект у різних галузях промисловості, енергетики, транспорту, житлово-комунального господарства України, оскільки електромеханічні системи є найбільшим споживачем електроенергії у промисловості та побуті. 

 

В роботі "Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації"(автори:Бобало Ю.Я., Комарова Л.О., Лук’янов О.О., Максимович В.М., Писарчук О.О., Ріппенбейн В.В., Смук Р.Т., Сторонський Ю.Б., Стрихалюк Б.М.)розроблено наукові засади та методологію ситуативного синтезу систем моніторингу об’єктів в умовах апріорної невизначеності просторово-часової локалізації первинних джерел. Розроблено і впроваджено систему моніторингу стану навколишнього середовища на основі Cloud-технологій з ситуативним формуванням інформаційно-керуючих кластерів на полі існуючих структур, здатну ефективно функціонувати в умовах апріорної невизначеності просторово-часової локалізації первинних джерел, значної надмірності даних, динаміки зміни обстановки, щільності потоку кризових ситуацій техногенного характеру. Робота має важливе прикладне значення для попередження і аналізу кризових ситуацій природного та техногенного характеру.

 

Відзначено  результати циклу наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища"(автори:  Бурда Р.І., Гродзинський М.Д., Ємельянов І.Г., Загороднюк І.В., Протопопова В.В., Радченко В.Г., Ткач В.П., Черінько П.М., Шевера М.В.), якімають визначальне значення для збереження і відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття та розвитку природно-заповідного фонду України.

Розроблено концепцію біотичного і ландшафтного різноманіття, яка ґрунтується на низці оригінальних і взаємопов’язаних положень (принципу альтернативного різноманіття, мінімального і критичного рівнів різноманіття біосистем, критичного різноманіття, множинності форм різноманіття ландшафтів) і пояснює механізми підтримання різноманіття в умовах змін середовища.

 

На сьогодні вугледобувна галузь є чи не найбільш проблемною серед усіх секторів національної економіки.  Вуглевидобувні підприємства, в більшості випадків, є масштабними техногенними джерелами негативного впливу на об’єкти довкілля. У роботі "Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України"(автори: Корж П.П., Недолужко В.М., Бузило В.І., Костенко В.К., Акімов О.А., Павличенко А. В., Улицький О.А., Єрмаков В.М., Дяченко А.П., Наливайко Я.М.) вирішено проблему подолання катастрофічних техногенних, екологічних і соціальних наслідків реструктуризації вугільної галузі України та забезпечення екологічної безпеки процесів масової ліквідації нерентабельних та збиткових вугільних шахт. Результати роботи впроваджуються на державних підприємствах, які проводять ліквідацію нерентабельних та збиткових гірничих підприємств, що дозволило досягти значного економічного та екологічного ефекту за рахунок зменшення рівнів забрудненості навколишнього середовища, а також підтоплення та заболочування земель.

 

 Цикл наукових праць"Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" (автори: Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.)містить результати багаторічних досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень та створення на їх основі діагностичних засобів та алгоритмів діагностики. Створено першу в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл протиантигенів клітин людини. Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку.

 

Збереження здоров`я населення України – стратегічне завдання для медиків, Уряду та Президента. Держава повинна створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Одним із шляхів вирішення цього завдання є визнання на державному рівні тих методів лікування, які забезпечують найвищу ефективність при найменших економічних затратах. Саме такими вони постають у роботіініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози",автори: Огородник П.В., Литвиненко О.М., Скумс А.В., Хомяк І.В., Мошківський Г.Ю., Копчак К.В., Шудрак А.А., Каштальян М.А., більшість з яких є співробітниками Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" НАМН України. Розробки мають відношення до всіх видів оперативних втручань, що виконуються при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози, а рівень технологічного забезпечення дозволяє практично повністю замінити відкриті оперативні втручання на мініінвазивні. При цьому рівень конверсій, ускладнення, летальність не перевищують середньоєвропейські показники. Автори широко впроваджують розроблені ними технології в усіх регіонах країни.

 

Одним з найбільш вагомих ресурсів держави, спроможного забезпечити стабільний соціально-економічний розвиток і продовольчу безпеку України, є, безумовно, аграрний сектор і зернова галузь, зокрема. У роботі "Система технологій зберігання зерна та його переробки в хлібобулочні, харчові і кормові продукти"(автори: Єгоров Б.В., Гапонюк О.І., Бурдо О.Г., Станкевич Г.М., Іоргачова К.Г., Дробот В.І., Ковбаса В.М., Жукотанський О.В., Буценко І.М., Гулавський В.Т.) вперше розв’язано проблему системного аналізу всієї низки технологічних процесів післязбирального оброблення, зберігання та перероблення зерна в харчові та кормові продукти за загальними критеріями максимального використання природного поживного та енергетичного потенціалу зерна за мінімально можливих енергетичних витрат і забезпечення екологічної чистоти продукції та зниження рівня запиленості й вибухонебезпеки. Впровадження розроблених технологій та технологічного обладнання дозволило Україні вийти на друге місце у світі за обсягами експорту зерна і  дало фактичний економічний ефект у 3,7 млрд.грн.

 

Успіх вирощування будь-якої сільськогосподарської культури та отримання садивного матеріалу (насіння) спирається на три компоненти: генетичний потенціал, технологію та захист від хвороб.  Розмноження деяких культур (в тому числі плодових, ягідних та винограду) відбуваються на основі об’єднаного контролю генетичних та санітарних параметрів і залежить від організації розсадницької бази, яка повинна повністю забезпечити високоякісним матеріалом нові насадження, а також ремонт насаджень. Сучасне розсадництво має базуватися на досягненнях світового рівня і орієнтуватися на міжнародні стандарти. Авторським колективом (Власов В.В., Мулюкіна Н.А., Джабурія Л.В., Герус Л.В., Тулаєва М.І., Чісніков В.С., Ковальова І.А., Конуп Л.О., Зеленянська Н.М., Гадзало Я.М.)  з  Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" НААНУкраїнирозроблено  истему сертифікованого виноградного розсадництва України".Генетичною основою системи є сорти та клони української селекції, адаптовані до умов України.Авторами отримано унікальний генетичний матеріал 42 сортів сучасної селекції та 111 клонів 52 сортів,  які є основою функціонування системи.

 

Премійовано базовий  підручник у підготовці фахівців з вищою освітою у напряму "Гірництво" - "Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин",створений в Національному гірничому університеті  (автор Дудля М.А.).Це єдине в Україні видання, де комплексно висвітлюються найголовніші питання проектування, розвідки та організації буріння гідрогеологічних свердловин. Методична досконалість підручника забезпечена широтою висвітлення змісту, встановленням логічних зв’язків, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів.

***

Упевнені, нині нам необхідно створювати економіку, яка заснована на прискореному освоєнні знань і виробництві інноваційної високотехнологічної продукції, що здатна конкурувати на зовнішніх ринках і має стійкий попит на внутрішньому. Адже перспективи нашої країни пов’язані передовсім з можливостями вітчизняної науки створювати нові технології та здатністю національної економіки їх освоювати.

Таким чином, наука значною мірою орієнтується не на техніку, а, насамперед, на саму людину, на безмежний розвиток її інтелекту, творчих здібностей, культури мислення, на створення матеріальних і духовних передумов для всебічного, цілісного розвитку суспільства.