Офіційний веб сайт

Весь архів

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
р20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи
(Коментарів: 19)
р23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ
(Коментарів: 29)
р28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки
(Коментарів: 32)
р30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії
(Коментарів: 23)
м1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування
(Коментарів: )
м4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань
(Коментарів: )
м5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв
(Коментарів: )
м7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій
(Коментарів: )
1997
Номер Назва роботи
р29 Розроблення та впровадження випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи
Р3 Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану
(Коментарів: 26)
Р6 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами
(Коментарів: 34)
р15 Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням
(Коментарів: 23)
р20 Цикл наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України"
(Коментарів: 27)
р21 Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні
(Коментарів: 8)
р23 Методи і заходи охорони навколишнього природного середовища від впливу гірничо-видобувних робіт
(Коментарів: )
р27 Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА"
(Коментарів: 33)
р31 Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами
(Коментарів: 12)
р32 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва
(Коментарів: 4)
р38 Забезпечення безпеки при впровадженні нової технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива на промисловому майданчику ВП ЗАЕС
(Коментарів: 14)
р51 Розробка інноваційних основ та впровадження комплексної модернізації комунальної теплоенергетики України
(Коментарів: )
Р62 Наукові засади розробки і впровадження еколого-економічного механізму раціонального використання й охорони природних ресурсів України
(Коментарів: 20)
Р63 Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання"
(Коментарів: 21)
М20 Цикл наукових праць "Роль гiдротехнiчних споруд в процесах самоочищення в прибережнiй зонi Чорного моря"
(Коментарів: 18)
М46 Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення
(Коментарів: 9)
М49 Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
(Коментарів: )
М59 Екологічно безпечне збереження твердих побутових відходів із використанням природних сорбентів
(Коментарів: )
М62 Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)
(Коментарів: 17)
М72 Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся
(Коментарів: 24)
М73 Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів
(Коментарів: 1)
М75 Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок
(Коментарів: 25)
М76 Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва
(Коментарів: )
М83 Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку
(Коментарів: 21)
М85 Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань
(Коментарів: 17)
р5 Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій
(Коментарів: 11)
р19 Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України
(Коментарів: 14)
р22 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
(Коментарів: 29)
р36 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України
(Коментарів: 12)
р45 Науково-технічні основи енергоефективної модернізації комунальної теплоенергетики України на базі регіональних програм (досвід Донецької області)
(Коментарів: )
р52 Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України"
(Коментарів: 20)
М21 Геолого-економічне моделювання та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази для чорної металургії України
(Коментарів: 34)
М37 Наукові основи і застосування методів теорії миттєвої потужності в задачах енергоресурсозбереження засобами електроприводу
(Коментарів: )
М43 Цикл наукових праць "Геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території"
(Коментарів: 6)
М51 Цикл наукових праць "Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин"
(Коментарів: )
М94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод
(Коментарів: )
М95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі
(Коментарів: 14)
М100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС
(Коментарів: 1)
М101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів
(Коментарів: 11)
М105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля
(Коментарів: 19)
М108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла"
(Коментарів: )
М110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів"
(Коментарів: 24)
М111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод"
(Коментарів: )
р5 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
(Коментарів: 19)
р22 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості
(Коментарів: 20)
р17 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС
(Коментарів: 7)
р21 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України
(Коментарів: 23)
р35 Інтенсифікація технологічних процесів біологічного очищення міських стічних вод
(Коментарів: 15)
р43 Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії"
(Коментарів: 29)
м58 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі
(Коментарів: 23)
м71 Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель
(Коментарів: 17)
м81 Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України"
(Коментарів: 13)
м82 Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер"
(Коментарів: 2)
м83 Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління"
(Коментарів: 28)
м88 Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ
(Коментарів: 10)
м11 Цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва»
(Коментарів: 37)
м33 Цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності"
(Коментарів: 30)
м35 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив
(Коментарів: 2)
Р4 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
(Коментарів: 42)
Р8 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС
(Коментарів: 16)
Р12 Цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України"
(Коментарів: 22)
Р22 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України
(Коментарів: 23)
Р28 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
(Коментарів: 29)
Р39 Цикл наукових праць “Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг з метою реконструкції та прогнозування наслідків радіаційної аварії”
(Коментарів: 22)
Р42 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості
(Коментарів: 36)
Р48 Цикл наукових праць «Особливості біотичного потенціалу лісових екосистем України та його вплив на зміни клімату»
(Коментарів: 15)
м64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління
(Коментарів: 4)
м81 Підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії
(Коментарів: 5)
м83 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив
(Коментарів: )
м87 Цикл наукових праць "Реалізація інноваційного енергетичного потенціалу транспортного засобу комплексом прогресивних науково-технічних рішень"
(Коментарів: )
м97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України
(Коментарів: 36)
м100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги
(Коментарів: 36)
М64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління
(Коментарів: 16)
р5 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
(Коментарів: 32)
Р20 Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України
(Коментарів: 94)
Р34 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
(Коментарів: 93)
р43 Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу
(Коментарів: 21)
м13 Цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків"
(Коментарів: 20)
м18 Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами
(Коментарів: 18)
м19 Підвищення ефективності потужних теплофікаційних парових турбін
(Коментарів: 18)
м52 Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків
(Коментарів: )
м60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел
(Коментарів: 16)
м73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив
(Коментарів: )
м89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів"
(Коментарів: 25)
р25 Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води"
(Коментарів: 51)
р36 Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення
(Коментарів: 36)
р41 Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень
(Коментарів: 38)
р48 Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища"
(Коментарів: 33)
м12 Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження
(Коментарів: 5)
м22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: 1)
м31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я
(Коментарів: )
м47 Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування
(Коментарів: )