Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2014

Премії Президента
Номер Назва роботи
м1 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин
(Коментарів: 17)
м2 Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій
(Коментарів: 12)
м3 Цикл наукових праць “Дослідження сучасних проблем геометричної теорії функцій і теорії апроксимацій”
(Коментарів: 11)
м4 Цикл наукових праць "Нанопорошкові матеріали та структури на їх основі для створення газосенсорних систем нового покоління"
(Коментарів: 5)
м5 Цикл наукових праць «Складні марковські моделі та їх статистичні застосування»
(Коментарів: 7)
м6 Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України
(Коментарів: 5)
м7 Прямий метод Ляпунова для імпульсних систем та його застосування до дослідження критичних положень рівноваги
(Коментарів: 2)
м8 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"
(Коментарів: 8)
м9 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації
(Коментарів: 4)
м10 Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів
(Коментарів: 4)
м11 Цикл наукових праць “Особливості електронних властивостей низьковимірних провідних систем у зовнішніх полях”
(Коментарів: 15)
м12 Розробка і розвиток методів прогнозу газової кінетики і тепло- масопереносу у вугільних пластах з урахуванням виду їх напружено-деформованого стану
(Коментарів: 1)
м13 Цикл наукових праць "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління"
(Коментарів: 2)
м15 Цикл наукових праць "Агроекологічна оцінка ґрунтів"
(Коментарів: 6)
м16 Цикл наукових праць «Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України»
(Коментарів: 9)
м17 Цикл наукових праць "Натурні дослідження дрібномасштабної структури морської поверхні дистанційними методами"
(Коментарів: )
м18 Цикл наукових праць «Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки»
(Коментарів: 12)
м19 Оптимізація шлакового режиму доменної плавки на основі розроблених нових критеріїв та методик в сучасних сировинних умовах роботи доменних печей України
(Коментарів: 9)
м20 Цикл наукових праць “Оцінювання впливу технологічних чинників на роботоздатність конструкційних сталей об’єктів тривалої експлуатації в енергетиці та нафтопереробній промисловості”
(Коментарів: 18)
м21 Підвищення характеристик опору втомі зварних з’єднань легких сплавів і елементів експлуатуємих металоконструкцій високочастотною механічною проковкою
(Коментарів: )
м22 Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні
(Коментарів: 6)
м23 Цикл наукових праць "Резонансні та когерентні ефекти квантової електродинаміки в сильних лазерних
(Коментарів: )
м24 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів
(Коментарів: 20)
м25 Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем"
(Коментарів: 15)
м26 Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів
(Коментарів: )
м27 Цикл наукових праць “Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів”
(Коментарів: 7)
М29 Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих
(Коментарів: 14)
М30 Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища
(Коментарів: 11)
М31 Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні»
(Коментарів: 23)
М32 Цикл наукових праць "Фундаментальні основи створення нових поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та противірусною активністю"
(Коментарів: 14)
М33 Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку»
(Коментарів: 20)
М34 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України»
(Коментарів: 20)
М35 Цикл наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку”
(Коментарів: 17)
М36 Бібліометричні дослідження української періодики
(Коментарів: 20)
м37 Числове моделювання електрометрії свердловин
(Коментарів: 8)
м39 Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки
(Коментарів: 15)
м38 Цикл наукових праць "Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр.: політичні та соціальні аспекти"
(Коментарів: 4)
м40 Цикл наукових праць « Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України»
(Коментарів: 4)
м41 Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання
(Коментарів: 37)
м42 Цикл наукових праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт у цивільному праві України»
(Коментарів: )
м43 Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур
(Коментарів: 7)
м44 Інноваційні технології підвищення врожайності та якості продукції рослинництва в умовах змін клімату
(Коментарів: 4)
м45 Екологічна стійкість та продуктивність імунних до парші сортів яблуні
(Коментарів: 21)
м46 Розробка вдосконаленої системи фітосанітарного оздоровлення суниці садової від білої плямистості в умовах Правобережного Лісостепу України
(Коментарів: 1)
м14 Цикл наукових праць "Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах"
(Коментарів: 4)
м28 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань"
(Коментарів: 16)
м47 Трансформації на ринку зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства та експортного потенціалу України
(Коментарів: )
м48 Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї
(Коментарів: 31)
м49 Вдосконалення хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки шляхом впровадження мультимодальної програми швидкого відновлення
(Коментарів: )
м50 Створення нового оригінального лікарського засобу на основі дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону
(Коментарів: 11)
м51 Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків
(Коментарів: )
м52 Обґрунтування конструкцій і параметрів робочих органів шнекових транспортерів зерна
(Коментарів: 3)
м55 Адаптація стругової технології відпрацювання вугільних пластів до гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу
(Коментарів: 3)
м56 Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність оксидативного стресу при застосуванні кластерних сполук ренію з алкільними лігандами як протипухлинних засобів
(Коментарів: )
м57 Цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні"
(Коментарів: 20)
м58 Гідродинаміка глибоководних платформ для умов Чорного моря
(Коментарів: )
м59 Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)
(Коментарів: 1)
м60 Цикл наукових праць "Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії"
(Коментарів: )
м61 Цикл наукових праць "Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя"
(Коментарів: 3)
м62 Імпульсні магнітні поля для прогресивних технологій. Магнітно-імпульсні технології для формовки кузовних елементів автомобілів
(Коментарів: )
м63 Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій
(Коментарів: 96)
м65 Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів
(Коментарів: 23)
м66 Інноваційні технології зміцнення здоров’я студенток в процесі фізичного виховання
(Коментарів: )
м67 Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій
(Коментарів: 28)
м68 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах"
(Коментарів: 12)
м69 Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій
(Коментарів: )
м70 Цикл наукових праць «Комплексне підвищення надійності та ефективності залізобетонних і кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпеки»
(Коментарів: 3)
м71 Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)
(Коментарів: 33)
м72 Цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач»
(Коментарів: 30)
м73 Цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба"
(Коментарів: 2)
м74 Цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій"
(Коментарів: 16)
м75 Нейроеволюційні методи обробки інформації та управління
(Коментарів: )
м76 Цикл наукових праць «Об’єкт іпотечного правовідношення»
(Коментарів: 1)
м77 Обґрунтування та розробка технології формування відвалів з об’єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ
(Коментарів: )
м78 Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку регіонів: теорія та практика
(Коментарів: 5)
м79 Підвищення ефективності роботи монорейкових доріг при підготовці запасів вугілля до очисного виймання
(Коментарів: )
м80 Підвищення продуктивності та якості формування зображень тривимірних об’єктів в опто-електронних системах
(Коментарів: )
м81 Підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії
(Коментарів: 5)
м82 Цикл наукових праць "Полімеризація плівок фулеритів при легуванні металами та опроміненні"
(Коментарів: 6)
м83 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив
(Коментарів: )
м84 Цикл наукових праць «Проблеми правового регулювання передвиборної агітації в Україні»
(Коментарів: )
м85 Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ
(Коментарів: 18)
м86 Психокультура та інтеракція в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі
(Коментарів: 31)
м87 Цикл наукових праць "Реалізація інноваційного енергетичного потенціалу транспортного засобу комплексом прогресивних науково-технічних рішень"
(Коментарів: )
м88 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів
(Коментарів: 7)
м89 Цикл наукових праць «Розробка гідроструминних технологій для обробки композиційних матеріалів»
(Коментарів: 11)
м90 Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах
(Коментарів: 18)
м91 Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів
(Коментарів: 25)
м92 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки
(Коментарів: 21)
м93 Світоглядні виміри демократичного соціуму
(Коментарів: 89)
м94 Цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин"
(Коментарів: 5)
м95 Цикл наукових праць "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту"
(Коментарів: 20)
м96 Система інсерційного моделювання
(Коментарів: )
м97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України
(Коментарів: 36)
м98 Цикл наукових праць “Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді”
(Коментарів: 5)
м99 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України
(Коментарів: 26)
м100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги
(Коментарів: 36)
м101 Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму"
(Коментарів: 18)
м102 Цикл наукових праць «Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні»
(Коментарів: )
м103 Сучасні методи отримання, культивування та застосування стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині
(Коментарів: 32)