Офіційний веб сайт

Весь архів

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
М60 Цикл наукових праць "Крейдові черевоногі молюски Волино-Поділля"
(Коментарів: 1)
М59 Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
(Коментарів: 15)
М16 Цикл наукових праць "Нові рішення проблем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів України"
(Коментарів: 1)
М25 Структура та функціонування водоростевих угруповань антропогенно зміненої річкової екосистеми (на прикладі річки Тетерів)
(Коментарів: 15)
М9 Забезпечення надійності та визначення ресурсу енергетичних установок
(Коментарів: )
М70 Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення
(Коментарів: 11)
М15 Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу
(Коментарів: 3)
М23 Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання
(Коментарів: 14)
М73 Підвищення несучої здатності лопаток компресора газотурбінних двигунів з титанових сплавів комплексною фінішною обробкою
(Коментарів: 8)
М21 Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування
(Коментарів: 9)
М51 Цикл наукових праць "Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів"
(Коментарів: 21)
М53 Удосконалення контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти
(Коментарів: 6)
М54 Розробка і аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
(Коментарів: )
М35 Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування
(Коментарів: 16)
М33 Цикл наукових праць "Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів"
(Коментарів: 13)
М46 Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об`єктів
(Коментарів: 19)
М28 Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів
(Коментарів: 28)
М47 Фактор людини як пріоритетна складова забезпечення високопродуктивного та безпечного підземного видобутку
(Коментарів: )
М43 Цикл наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження"
(Коментарів: 4)
М27 Теоретичне дослідження фундаментальних властивостей термопластичного деформування складених конструкцій технологічної оснастки для обробки матеріалів тиском та магнітно-імпульсного штампування
(Коментарів: 2)
М42 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок.
(Коментарів: 1)
М55 Цикл наукових праць "Рідкісні ядерні та суб’ядерні процеси"
(Коментарів: 18)
М48 Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу
(Коментарів: 10)
М45 Цикл наукових праць "Тополого-комбінаторні дослідження у теорії напівгруп"
(Коментарів: 9)
М1 Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів
(Коментарів: 7)
М2 Цикл наукових праць "Апроксимативні властивості гармонійних та бігармонійних операторів Пуассона на класах локально сумовних функцій"
(Коментарів: )
М44 Цикл наукових праць "Алгебраїчні методи в математичній фізиці"
(Коментарів: 14)
р3 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"
(Коментарів: )
Р5 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв
(Коментарів: 43)
р7 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин
(Коментарів: 15)
р11 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: 8)
р14 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами
(Коментарів: 34)
р25 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"
(Коментарів: 13)
р26 Цикл наукових праць "Теорія динамічних систем: сучасні методи та їх застосування"
(Коментарів: 12)
р33 Наукове обґрунтування, розробка та впровадження ефективних технологій освоєння родовищ титанового комплексу України
(Коментарів: )
р36 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"
(Коментарів: 62)
р39 Цикл наукових праць "Мікроскопічні підходи у фізиці м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"
(Коментарів: 16)
р40 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: 35)
р52 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"
(Коментарів: 56)
р56 Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)
(Коментарів: 20)
р54 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
(Коментарів: 18)
Р66 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем
(Коментарів: 44)
М1 Цикл наукових праць "Моделювання та методи аналізу напруженого стану неоднорідних тіл з дефектами структури"
(Коментарів: 6)
М2 Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів
(Коментарів: 10)
М3 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок
(Коментарів: 12)
М6 Цикл наукових праць "Моделі і методи оцінки ресурсу елементів металоконструкцій з воднево-механічними тріщинами"
(Коментарів: 13)
М7 Цикл наукових праць " R-функції в математичному моделюванні геометричних об’єктів та фізичних полів"
(Коментарів: 8)
М8 Цикл наукових праць "Магнітогальмівне випромінювання та фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі"
(Коментарів: )
М40 Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж
(Коментарів: 16)
М43 Цикл наукових праць "Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур"
(Коментарів: )
М43 Цикл наукових праць "Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур"
(Коментарів: 13)
М45 Цикл наукових праць "Квантово-статистичний опис властивостей неперехідних металів з поверхнею поділу"
(Коментарів: 12)
М51 ДДШ – новий допплерівсько-поляриметричний метод для дистанційного зондування опадів
(Коментарів: 1)
М52 Реінженерія програмного забезпечення авіаційних тренажерів
(Коментарів: )
М96 Теоретичне узагальнення та розробка методології управління перспективними космічними апаратами дистанційного зондування землі
(Коментарів: 8)
М64 Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення
(Коментарів: 15)
М66 Оцінка технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу
(Коментарів: 23)
М68 Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів
(Коментарів: 18)
М69 Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами
(Коментарів: 5)
М71 Метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації
(Коментарів: )
М93 Комп’ютернi системи стеганографiчної обробки i захисту iнформацiї у цифровому звуковому мовленнi
(Коментарів: )
М79 Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів
(Коментарів: )
М92 Цикл наукових праць "Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем С60-Bi
(Коментарів: 7)
М90 Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок
(Коментарів: 19)
М84 Методи та пристрої відмовостійкого багаторозрядного перетворення форми інформації в системах числення з ваговою надлишковістю
(Коментарів: )
р4 Цикл наукових праць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень"
(Коментарів: 26)
р9 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин
(Коментарів: 15)
р12 Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів
(Коментарів: 28)
р15 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"
(Коментарів: 54)
р16 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами"
(Коментарів: 19)
р16 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами"
(Коментарів: 1)
р20 Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління
(Коментарів: 28)
р24 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах"
(Коментарів: 17)
р25 Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів
(Коментарів: 55)
р44 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі
(Коментарів: 34)
р27 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"
(Коментарів: 56)
р30 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем
(Коментарів: 44)
р31 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"
(Коментарів: 12)
р33 Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем
(Коментарів: 81)
р38 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
(Коментарів: 21)
р49 Цикл наукових праць “Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі ”
(Коментарів: )
М90 Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів"
(Коментарів: 1)
М9 Система автономного управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження
(Коментарів: )
М10 Обчислювальні методи обробки даних для автоматизованого виявлення об’єктів зі слабким блиском
(Коментарів: 4)
М11 Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану
(Коментарів: 3)
М19 Цикл наукових праць "Еліптичні та слабко коерцитивні системи мінімальних диференціальних операторів у просторах Соболєва"
(Коментарів: )
М20 Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій
(Коментарів: 10)
М24 Удосконалення методів контролю зміни фізико-механічних властивостей металоконструкцій довготривалої експлуатації у паливно-енергетичному комплексі
(Коментарів: 1)
М27 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем"
(Коментарів: 2)
М28 Цикл наукових праць "Синергетика та термодинаміка межового тертя"
(Коментарів: 5)
М29 Розробка комплексу ресурсосберігаючих технологій і устаткування, що підвищують ефективність доменного переділу
(Коментарів: 6)
М31 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення
(Коментарів: )
М32 Розробка та оптимізація вакуумно-технологічного обладнання, технологій синтезу і дослідження функціональних наноструктур
(Коментарів: 6)
М33 Цикл наукових праць "Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту"
(Коментарів: )
М38 Теоретичні основи нової лазерної електрон-атомної та іонної спектроскопії за рахунок зіткнень і лазерної фотоелектронної гамма-ядерної спектроскопії молекул
(Коментарів: 31)
М45 Цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування"
(Коментарів: 1)
М48 Цикл наукових праць "Варіаційні проблеми та оптимізація систем з розподіленими параметрами"
(Коментарів: 3)
М49 Вибухові змінні зорі на пізніх стадіях еволюції
(Коментарів: )
М53 Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації при відпрацюванні тонких вугільних пластів
(Коментарів: 6)
М56 Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів
(Коментарів: 10)